Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

1395 0521 500
Joanna Roszak
Reposted fromhormeza hormeza
1393 5e9e 500
Octavio Paz
Reposted fromhormeza hormeza
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza
1381 faf5 500
Tomasz Różycki
Reposted fromhormeza hormeza
1386 e4f3 500
Eugeniusz Tkaczyszyn Dycki.
Reposted fromhormeza hormeza
1378 b8f3 500
Julia Szychowiak
Reposted fromhormeza hormeza
1373 ba2e 500
Joanna Roszak
Reposted fromhormeza hormeza
1374 6b8c 500
Joanna Roszak
Reposted fromhormeza hormeza
1375 83e9 500
Reposted fromhormeza hormeza

April 30 2019

5751 ed74 500
Reposted fromhormeza hormeza
5753 d976 500
Reposted fromhormeza hormeza
5752 7a4d 500
Reposted fromhormeza hormeza

April 27 2019

April 25 2019

A gdybyś pewnego dnia obudził się tylko z tym na co sam zapracowałeś?
Nadal byłbyś bogaty?
— aggape 05/03/2019
Reposted fromaggape aggape

March 03 2019

Szukam diagnozy:
ile trwają
fantomowe bóle
amputowanych
marzeń?
— derida
Reposted fromderida derida

March 01 2019

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape

February 02 2019

Entomolog z miasta Łodzi Kobiet nigdy nie uwodzi. Bo i po co. W garsonierze darmo je rozbiera bierze po bretońsku i dochodzi.
Reposted fromdivser divser

November 08 2018

3352 6800 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia
5320 5cb1 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia
8316 6606 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl